- Login - English Version
吉打中华工商总会 - Kedah Chinese Chamber Of Commerce And Industry Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Tiong Hwa Kedah
•  商会首页 •  关于商会 •  董事会 •  入会申请 •  商会活动 •  商会服务 •  慈善 •  联络我们hit counter html
最新活动
 
默贡I、笼牙路、吉打港口申请有限期地契延长事


主讲者: 吉打州州行政议员
              尊敬的Dato’ Haji Amiruddin Bin Haji Hamzah
日期: 2010年6月27日

时间: 上午10.00时正

地点: 本会会议室

 
 
活动照
 
 
 
 
page [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]