- Login - English Version
吉打中华工商总会 - Kedah Chinese Chamber Of Commerce And Industry Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Tiong Hwa Kedah
•  商会首页 •  关于商会 •  董事会 •  入会申请 •  商会活动 •  商会服务 •  慈善 •  联络我们hit counter html
最新活动
 
孟加拉驻大马最高专员第一秘书拜会吉打华、巫、印工商联合会联


日期: 2010年8月3日


地点: 吉打州马来工商会会议室

 

出席孟加拉驻大马最高专员未苏查曼及第一秘书拜会吉打华、巫、印工商联合会联合之本会代表有: 署理会长拿督贺天山律师局绅、总务戴礼彬先生、财政准拿督陈立法局绅、副工商主任余绍民先生 、工业及人力与资源发展组主任卢有福先生、副福利陈金标先生及团体会员代表林泗锋先生。

 
活动照
 
 
 
 
page [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ]